قالب پرشین بلاگ


توریسم
گردشگری
آسایش بیوکلیماتیک شهرستان خلخال

چکیده :

 برای تعیین ماه های آسایش در شهر خلخال به منظور انجام بهینه فعالیت های اکوتوریستی نیاز به عناصر اقلیمی مانند درجه حرارت ، رطوبت نسبی ، سرعت و جهت باد و شدت تابش است . برای این منظور از روش هایی مانند بیکر ، ماهونی ، اوانز و شاخص های ET و CP استفاده شده است .

روش کار به صورت تحلیلی – کاربردی است و داده ها در یک محدوده زمانی 5 ساله جمع آوری شده است که هدف شناخت ماه های آسایش شهر خلخال و برنامه ریزی صحیح و اصولی برای ما های آسایش به منظور جذب توریسم می باشد .

بر اساس نتایج به دست آمده ما ههای اردیبهشت تا مهر (6 ماه) از نظر وضعیت گرمایی دارای آسایش محیطی روز بوده و بهترین زمان برای ورود و گردش طبیعت گردان و توریست ها به منطقه مورد مطالعه می باشند . و در واقع در این مواقع از سال شرایط آسایشی در ناحیه مهیاست . همچنین مناسب ترین نواحی برای فعالیت های اکوتوریستی و ورزش هایی نظیر ماهیگیری ، دامنه نوردی  و کوهنوردی رودخانه قزل اوزن در منطقه خورش رستم ، کوههای اطراف شهر خلخال ، کوههای منطقه خورش رستم مانند کوه آق داغ ( دومین قله بلند استان اردبیل بعد از سبلان با ارتفاع 3303 متر) کوههای منطقه شاهرود - که در فصول بهار و تابستان بسیار سرسبز و دلنشین        هستند -  می باشند .

وازگان کلیدی : آسایش زیست اقلیمی ، بیوکلیمای انسانی ، شهر خلخال ، فشار بیوکلیمایی ، اکوتوریسم کوهستانی

مقدمه :

یکی از عوامل سازنده محیط زیست و شاید از اساسی ترین آن ها اقلیم است . (محمدی – 1386 ) اقلیم عاملی مهم و موثر بر تمام اشیاء و پدیده های زندگی محیط طبیعی است . ( محمدی 1386 به نقل از کرتیچفیلد 1983 ص 1) کاربرد اقلیم شناسی و تاثیر آن بر زندگی انسان به گذشته های دور بر می گردد .

پیدایش تشکیلات هواشناسی جهانی معلول اثر کلی و نقش عمده آب و هوا در زندگانی بشر است . ( محمدی 1383 به نقل از گنجی 1353ص 113) آب و هوا بیش از سایر عوامل در شکل زندگی انسان و نوع آن تاثیر دارد . و بر سلامتی او اثر می گذارد . برخورداری از سلامت انگیزه ای متداول برای مسافرت می باشد . پس یک عامل اصلی و اساسی برای مسافرت و گردشگری شرایط آب و هوایی و عامل بعدی آسایش انسان می باشد .

منظور ازشرایط آسایش انسان مجموعه شرایطی است که از نظر حرارتی دست کم برای 80 درصد از افراد مناسب باشد . به عبارت دیگر انسان در آن شرایط ، نه احساس سرما کند و نه احساس گرما . بعضی از پژوهشگران در اصطلاح خنثی بودن حرارتی را تعبیر دقیق تری می دانند ، چرا که انسان سرما و گرما و نراحتی موضعی ناشی از مسائل اقلیمی را احساس نمی کند . ( محمدی 1386 به نقل از قبادیان و فیض مهدوی 1376 ص 119)  که با استفاده از روابط آماری و فرمول های ریاضی قابل استخراج است .

آسایش زیست اقلیمییا ضریب راحتی توسط افراد مختلف کار شده است و پیشنهاداتی داشته اند که عموماً شناخت مناطق آسایش مبتنی برعناصر اقلیمی نظیر درجه حرارت ( حداکثر و حد اقل  ) ، سرعت باد ، ساعات آفتابی ، درجه حرارت آب دریا و شرایط مورفولوژیکی ساحل به همراه پوشش گیاهی بوده است . در بین عناصر آب و هوایی دما و رطوبت اثر بیشتری در سلامت و راحتی انسان دارد و بیشتر مدل های سنجش آسایش و راحتی انسان در ارتباط با شرایط آب و هوایی بر این دو عنصر استوار شده است .      ( رمضانی 1385 به نقل از علیجانی 1373 . ص 12 )

هدف تحقیق حاضر بررسی شرایط آب و هوایی شهر خلخال با استفاده از اطلاعات ایستگاه هواشناسی این شهرستان و تعیین ماه های آسایش بیوکلیماتیک برای استفاده بهینه گردشگران می باشد . شهر خلخال در عرض جغرافیایی 37 درجه و 38 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 48 درجه و 31 دقیقه شرقی در جنوبی ترین قسمت استان اردبیل قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا 1796 متر         می باشد .این شهرستان دارای سه بخش مرکزی ، خورش رستم و شاهرود است که همه آنها دارای آب و هوایی مطلوب در فصول بهار و تابستان هستند . و دارای چشم انداز های زیبا و دلنشین می باشند .

جهت تعیین ماه های آسایش شهر خلخال از روش های مختلفی چون روش بیکر ، اوانز ، ماهونی و ... استفاده شد ونتایج آن در تحلیل ها ثبت شده است . 

موقعیت شهرستان خلخال در استان اردبیل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

تابش

تابش خورشید منبع اصلی انرژی سیاره زمین و عامل اصلی کنترل حیات آب و هوا در سطح زمین به شمار می آید . انرژی خورشید ، با کنترل حرارت سطح زمین ، پراکندگی زمانی و مکانی رطوبت و فشار را نیز تعیین می کند  . ( کاویانی و علیجانی 1385 )

 به همین علت بر آن شدیم با محاسبه مدار میل ( D ) و زاویه تابش (h) ، شدت تابش ( I  ) هر ماه را در طول یک سال برای شهر خلخال تعیین نماییم که در جدول شماره یک نتایج آن آمده است  . برای محاسبه از رابطه : I =I0Sin h  استفاده شده است  که در آن ( h  ) زاویه تابش  ، ( I0  ) ثابت خورشیدی معادل 98/1 و (  I  ) شدت تابش می باشد  . و مقیاس آن را بیشتر بر حسب کالری در سانتی متر مربع در دقیقه یا لانگلی ( ly   ) می سنجند .

 

جدول شماره (1) : محاسبه مدار میل ، زاویه تابش و شدت تابش شهر خلخال در طول یک سال

 

ماه

مدار میل ( D  )

زاویه تابش ( h  )

شدت تابش ( I  )

دی

5/23

9/28

95/0

بهمن

21/20

19/32

04/1

اسفند

75/11

65/40

28/1

فروردین

0

4/52

56/1

اردیبهشت

75/11

15/64

76/1

خرداد

68/20

08/73

88/1

تیر

5/23

9/75

90/1

مرداد

27/19

67/71

86/1

شهریور

87/9

27/62

74/1

مهر

0

4/52

56/1

آبان

75/11

65/40

28/1

آذر

21/20

19/32

04/1

 

نتیجه گیری :

زاویه تابش از دی ماه سیر صعودی خود را آغاز می کند ودر تیر ماه به اوج خود می رسد و از تیر ماه به بعد سیر نزولی دارد . بنابراین دی ماه مینیمم زاویه تابش و تیر ماه اندازه ماکزیمم آن می باشد . به تبع آن شدت تابش نیز همان روند را دارد . زیرا شدت تابش برابر رابطه فوق با زاویه تابش رابطه مستقیم دارد .

 

 

 

نمودار زاویه تابش شهر خلخال در طول یک سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه د(ET)روش دمای موثر

دمای موثر ET با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود :

ET = T – 0/6 ( T -10 ) ( 1- RH /100 )

در رابطه بالا T بر حسب درجه سلسیوس و RH رطوبت نسبی بر حسب درصد است .

آسایش انسان بر اساس شاخص ET  :

ET

ضریب حرارتی

30<

بسیار گرم

 30  تا  5/27

شرجی

5/27  تا 6/25

خیلی گرم

6/25  تا  2/22

گرم

2/22  تا  8/17

آسایش

8/17  تا  5/15

خنک

5/15  تا  67/1

خیلی خنک

10-     تا   67/1

سرد

20-    تا   10-

خیلی سرد

20-    >

بسیار سرد

 

محاسبه دمای موثر شهر خلخال در طول یک دوره 5 ساله برای موقع روز :

 

ماه

t

RH

ET

ضریب حرارتی

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

2

3/84

9/2

14/4

18/98

23/92

25/3

26/74

23/88

18/1

8/46

3/98

64

58

50

46

45

37

40

37

37

41

58

62

3/7

5/4

9/4

12/9

16

18/6

19/8

20/4

18/6

15/2

8/8

5/4

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خنک

آسایش

آسایش

آسایش

آسایش

خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

 

 

 

 

 

 

 

دمای موثر شهر خلخال در طول یک دوره 5 ساله برای موقع شب  :

 

ماه

t

RH

ET

ضریب حرارتی

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

24/6-

62/6-

5/2-

14/2

3/5

36/9

24/13

62/7

94/2

2/2-

1/0

88

87

84

82

81

68

63

70

83

86

90

89

-7/4

-7/9

-3/7

2/8

5/7

9/4

12/5

12/7

7/8

3/5

-2/9

0/7

سرد

سرد

سرد

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

سرد

سرد

 

 

 

 

محاسبه دمای موثر روزانه شهر خلخال در طول یک دوره 5 ساله :

ماه

t

RH

ET

ضریب حرارتی

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

24/3-

38/1

36/3

26/8

1/12

64/16

3/19

20

76/15

5/10

12/3

12/1-

76

71

63

60

59

50

52

52

56

61

75

77

 

-1/3

2/9

4/1

8/6

11/6

14/6

16/5

17/1

14/2

10/3

4/2

0/4

 

سرد

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خنک

خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

خیلی خنک

سرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با محاسبه دمای موثر شهر خلخال در سه موقعیت روز ، شب و روزانه به این نتیجه می رسیم در روز تعداد ماه های خیلی خنک 3/58 درصد ، خنک 3/8 درصد و آسایش 3/33 در صد می باشد .

در شب تعداد ماه های سرد سال 6/41 درصد و خیلی خنک 3/58 در صد است . اما در محاسبه روزانه تعداد ماه های خنک 6/66 درصد ، خنک 6/16 درصد و سرد 6/16 در صد می باشد .

به عبارتی در موقع روزدمای 7 ماه خیلی خنک ( 5/15 تا 67/1 ) ، یک ماه خنک (8/17 تا 5/15 ) و فقط چهار ماه « خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور » از شاخص آسایش برخوردار می باشند . و در موقعیت های شب و روزانه ماهی که دارای ضریب حرارتی آسایش باشد وجود ندارد . ماه های دی ، بهمن ، اسفند ، آبان و آذر در موقع شب سرد و بقیه خیلی خنک می باشند . اما در موقع ورزانه فقط ماههای دی و بهمن سرد و بقیه خنک و خیلی خنک می باشند .

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در شهر خلخال ماههای خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور در موقع روز برای گردشگری کاملا مناسب بوده و می توانند در صورت اعمال مدیریت مناسب گردشگران زیادی را جذب نمایند . مابقی ماهها نیز گردشگران خاص خود را می طلبد .

 

                               

روش بیکر :

روش بیکر یکی از روش های بررسی بیوکلیمای انسانی می باشد که در مناطق سردسیر از کارآیی بسیار خوبی برخوردار است .           ( لشکری ،1383)برای ارزیابی شرایط زیست – اقلیمی انسان در شهر خلخال عناصر اقلیمی این ایستگاه در یک دوره 5 ساله جمع آوری شده است که مشخصات هواشناسی آن به شرح جدول ذیل است .

جدول شماره 2 :

نام ایستگاه

خلخال

طول جغرافیایی

E 31          48

عرض جغرافیایی

N 38       37

ارتفاع  (متر)

1796

سپس با استفاده از شاخص قدرت خنک کنندگی محیط  (CP)  که به شاخص بیکر معروف می باشد ، شرایط زیست اقلیمی شهر ارزیابی شده است . به لحاظ اینکه خلخال لز شهرهای سردسیر کشور می باشد به نظر می رسد شاخص بیکر از کارآیی خوبی برای ارزیابی شرایط زیست – اقلیمی آن برخوردار باشد .

بیکر از رابطه زیز برای محاسبه قدرت خنک کنندگی محیط استفاده کرده است :

CP = ( 0/26 + 0/34 V0/672  ) ( 36/5 – t ) mcal / cm2 / sec 

در رابطه فوق   CP    قدرت خنک کنندگی محیط بر حسب میکرو کالری در سانتی متر مربع در ثانیه ،    V    سرعت متوسط باد بر حسب متر بر ثانیه ،  t    معدل دمای روزانه بر حسب درجه سلسیوس    می باشد

جدول درجات قدرت خنک کنندگی محیط و آستانه های بیوکلیمایی برحسب بررسی بیکر

مقدار  CP

شرایط محیطی

شرایط بیوکلیمایی انسانی

 4   -    0

داغ ، گرم ، شرجی و نامطلوب

فشار بیو کلیمایی

9  -    5 

گرم قابل تحمل

محدوده آسایش بیو کلیمایی

19  -  10

ملایم مطبوع

محدوده آسایش بیو کلیمایی

29  -  20

خنک

ملایم

39  -  30

سرد و کمی فشار دهنده

متوسط تا شدید

49  -  40

خیلی سرد

به طور متوسط فشار دهنده

59  -  50

فوق العاده سرد

شدیداً فشار دهنده

بر اساس شاخص بیکر وقتی مقدار    CP    کمتر از 5 یا بیشتر از 20 باشد فشار بیوکلیمایی بروز خواهد کرد ، به طور کلی نتیجه حاصل از شاخص بیکر را برای ارزیابی شرایط آسایش محیطی به  صورت             ( جدول شماره 3 )   می توان بیان  کرد .  

جدول شماره 3 :

مقدار   CP

شرایط بیوکلیمایی

علایم

کمتر از 10

شرایط بیوکلیمایی نامطلوب ( گرم )

A

10 تا 20

شرایط بیوکلیمایی مطلوب  طبیعی 

B

20 تا 30

شرایط بیوکلیمایی نامطلوب ( سرد )

C

بیش از 30

شرایط بیوکلیمایی نامطلوب ( خیلی سرد )

D

 

بر اساس شاخص   CP  ایستگاه نمونه خلخال در سه حالت شب ، روز و روزانه مورد ارزیابی قرار گرفته است :

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دی

ماه

 

9/3

4/8

1/18

8/23

7/26

3/25

9/23

19

4/14

2/9

8/3

2

متوسط دمای حداکثر

1/0

2/2-

9/2

6/7

3/13

2/13

3/9

2/5

1/2

5/2-

6/6-

2/6-

متوسط دمای حداقل

1/1-

1/3

5/10

7/15

20

3/19

6/16

1/12

2/8

3/3

3/1

2/3-

متوسط روزانه

 

41/0

45/0

36/0

29/0

21/0

15/0

22/0

28/0

27/0

31/0

33/0

32/0

متوسط سرعت باد

 

4/14

B

8/12

B

9/7

A

1/5

A

7/3

A

9/3

A

8/4

A

7

A

8/8

A

2/11

B

7/13

B

3/14

B

CP  روز

 

1/16

B

6/17

B

4/14

B

6/11

B

7/8

A

1/8

A

3/10

B

6/12

B

7/13

B

1/16

B

18

B

7/17

B

CP  شب

 

6/16

B

2/15

B

1/11

B

4/8

A

2/6

A

6

A

4/11

B

8/9

A

2/11

B

6/13

B

7/14

B

5/16

B

CP   روزانه

 

 

جدول فوق نتیجه ارزیابی شاخص بیکر را بر روی ایستگاه خلخال و روند  CP را در سه حالت روز ، شب و روزانه برای ماه های مختلف سال نشان می دهد . بررسی جدول نشان می دهد  :

1 – ماه های دی ، بهمن و اسفند در هر سه حالت در شرایط مطلوب بیو کلیمایی قرار دارند .

2 -  ماه های فروردین تا مهر در طول روز گرم قابل تحمل و در محدوده آسایش بیو کلیمایی می باشند . و ماههای آبان و آذر

 

 

آن نیز دارای شرایط مطلوب می باشند .

3 – در حالت شب به جز ما ههای تیر و مرداد بقیه ماه ها دارای شرایط مطلوب بوده و این دو ماه دارای شرایط گرم قابل تحمل می باشند .

4 – در حالت روزانه چهار ماه اردیبهشت ، تیر ، مرداد و شهریور دارای شرایط گرم قابل تحمل و بقیه ماه ها از شرایط مطلوب برخوردارند .

نتیجه کلی :

بر اساس روش بیکر کلیه ماه های شهر خلخال در همه حالت دارای شرایط مطلوب و در محدوده آسایش بیکلیمایی قرار دارند و سرما و گرمای ماه های سال آن چنان نیست که غیر قابل تحمل بوده باشد .و محل مناسبی برای گردشگران می باشد .

 

                                                                           معیار ماهانی :

جدول ماهانی منطقه آسایش شب و روز هر ماه را با توجه به معدل سالیانه محل مورد مطالعه و معدل رطوبت نسبی همان ماه تعیین می کند . ( جدول زیر )

 

معدل دمای سالیانه ( درجه سانتی گراد  )

معدل

رطوبت

نسبی (درصد)

گروه

اقلیمی

15>

20- 15

> 20

شب

روز

شب

روز

شب

روز

21

12

30

21

23

14

32

23

25

17

34

26

30-  0

1

 

20

12

27

20

22

14

30

22

24

17

31

25

50- 30

2

19

12

26

19

21

14

28

21

23

17

29

23

70- 50

3

18

12

24

18

 

20

14

25

20

21

17

27

22

100- 70

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جداول ذیل معدل دمای سالیانه و معدل رطوبت نسبی شهر خلخال در یک دوره 5 ساله در دو حالت شب و روز جمع آوری شده است :

معدل دمای سالیانه (روز)

معدل رطوبت نسبی (روز) به درصد

ماه

2

64

دی

8/3

58

بهمن

2/9

50

اسفند

4/14

46

فروردین

19

45

اردیبهشت

9/23

37

خرداد

3/25

40

تیر

7/26

37

مرداد

24

37

شهریور

18

41

مهر

5/8

58

آبان

4

62

آذر

 

معدل دمای سالیانه (شب)

معدل رطوبت نسبی (شب) به درصد

ماه

24/6-

88

دی

6/6-

87

بهمن

5/2-

84

اسفند

1/2

82

فروردین

2/5

81

اردیبهشت

36/9

68

خرداد

2/13

63

تیر

3/13

70

مرداد

6/7

83

شهریور

9/2

86

مهر

2/2-

90

آبان

1/0

89

آذر

 

 

جدول فراوانی بادهای شهر خلخال در یک دوره 5 ساله

باد شمال غربی

باد غربی

باد جنوب غربی

باد جنوبی

باد جنوب شرقی

باد شرقی

باد شمال شرقی

باد شمالی

ماه

54

141

102

27

32

58

12

9

دی

41

137

154

18

19

80

14

0

بهمن

28

145

218

33

36

81

28

2

اسفند

23

156

200

54

57

112

24

4

فروردین

32

135

106

50

66

147

29

3

اردیبهشت

5

66

68

31

100

331

58

3

خرداد

7

25

16

28

113

507

73

2

تیر

7

32

33

23

87

480

58

5

مرداد

9

54

62

18

68

270

43

1

شهریور

15

101

115

26

54

125

20

4

مهر

34

89

81

18

52

84

9

5

آبان

50

101

72

20

27

110

12

7

آذر

305

1177

1230

346

709

2098

374

45

سالانه

بر اساس جدول ماهونی  باد غالب منطقه خلخال شرقی ، وضعیت گرمایی شب سرد و وضعیت گرمایی روز برای    ماه های تیر و مرداد معتدل و برای بقیه ماهها سرد می باشد . سایر شاخص ها در جداول مربوطه آمده است .

 

 

 

 

 

 

 

محاسبه زمان طلوع و غروب و زمان روشنایی در ایستگاه خلخال

زمان روشنایی (طول روز )

غروب خورشید

طلوع خورشید

تاریخ

 

ثانیه

دقیقه

ساعت

ثانیه

دقیقه

ساعت

ثانیه

دقیقه

ساعت

1

7

12

56

26

18

55

19

6

اول فروردین

53

40

12

22

39

18

29

58

5

15 فروردین

21

20

13

54

54

18

33

34

5

اول اردیبهشت

57

49

13

30

7

19

33

17

5

15 اردیبهشت

31

19

14

11

22

19

40

2

5

اول خرداد

55

35

14

59

31

19

4

56

4

15 خرداد

57

42

14

54

38

19

57

55

4

اول تیر

13

37

14

2

39

19

49

1

5

15 تیر

37

17

14

14

31

19

37

13

5

اول مرداد

31

53

14

41

18

19

10

25

5

15 مرداد

11

18

13

49

57

18

38

39

5

اول شهریور

9

46

12

30

37

18

21

51

5

15 شهریور

41

5

12

28

11

18

47

5

6

اول مهر

7

32

11

59

49

17

52

17

6

15 مهر

40

54

10

47

27

17

4

33

6

اول آبان

25

24

10

38

11

17

13

47

6

15 آبان

19

55

9

35

59

16

16

4

7

اول آذر

49

37

9

38

55

16

49

17

7

15 آذر

31

30

9

41

59

16

10

29

7

اول دی

55

35

9

53

8

17

58

32

7

15 دی

3

55

10

27

24

17

24

29

7

اول بهمن

17

20

10

4

40

17

47

19

7

15 بهمن

1

55

10

26

57

17

25

2

7

اول اسفند

7

29

11

41

11

18

34

43

6

15 اسفند

نمودار مدت روشنایی ایستگاه خلخال

منابع و مآخذ  :

1- رمضانی ، بهمن ،   1385 – شناخت پتانسیل های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک ) تالاب کیا کلویه لنگرود با روش اوانز ، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای ، شماره 7

2 – رمضانی ، بهمن ،   1385 – شناخت نواحی آسایش بیوکلیماتیک  ( زیست اقلیمی ) سواحل گیلان ، فصلنامه سرزمین، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شماره 9

3 – رمضانی ، بهمن ،   1385 – معرفی روش طبقه بندی اقلیمی ریواس مارتینز ، فصلنامه سرزمین، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شماره 3

4- محمدی ، حسین ، 1385 - آب و هواشناسی کاربردی ، انتشارات دانشگاه تهران

5 – لشگری ، حسن ف داوری ، رضا ، 1383-  تحلیل شرایط بیوکلیمای انسانی استان آذربایجان غربی به روش بیکر ، فصلنامه جغافیایی سرزمین ، شماره 3

6 – علیجانی ،  بهلول ، 1373 – نگرشی نو در کاربرد آب و هوا شناسی در مدیریت منابع توسعه کشور ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 35

7 – کاویانی ، محمد رضا ، 1316 – مبانی آب و هوا شناسی / مولفان محمد رضا کاویانی ، بهلول علیجانی – تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) 1380 .

8 – سالنامه های سازمان هواشناسی (2005 – 1999 )

9 - اینترنت

 

 

[ شنبه هشتم اسفند ۱۳۸۸ ] [ 21:57 ] [ سید توسل اقدسی ]
درباره وبلاگقالب پرشین بلاگ

قالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگ اسکای

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ